Uzdatnianie wody - oferta

ZMIĘKCZANIE

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z wody składników powodujących jej twardość. Proces ten polega na zamianie odpowiedzialnych za twardość wody jonów wapniowych i magnezowych na jony sodu i zachodzi w wymiennikach jonowych w trakcie przepływania uzdatnianej wody przez żywicę jonowymienną. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, poddawane jest ono procesowi regeneracji za pomocą solanki. Ilość zużytej soli uzależniona jest od jakości złoża i założonych warunków regeneracji. Uzdatnianie wody za pomocą wymiany jonowej, przy zachowaniu dopuszczalnych prędkości technologicznych żywic, zmniejsza jej twardość ogólną poniżej 0,3d֯h – profesjonalnie zajmują się tym przemysłowe stacje uzdatniania wody. Woda podawana na zmiękczacze powinna być wstępnie uzdatniona przez usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych oraz odżelazianie i odmanganienie, gdyż, w przeciwnym wypadku, część zdolności wymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu. Takie uzdatnianie wody stosowane jest do celów spożywczych, grzewczych, chłodniczych oraz innych procesów technologicznych.

ODŻELAZIANIE

Większość wód gruntowych w Polsce posiada podwyższone wartości manganu oraz żelaza, co wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie przemysłu oraz zdrowie człowieka. Długotrwałe spożywanie wody, która posiada wyższą zawartość żelaza czy manganu niż dopuszczalne granice (0,2 mg/dm3 dla żelaza oraz 0,05 mg/dm3 dla manganu) wpływa szkodliwie układ kostno-stawowy oraz powoduje zmiany w układzie krwionośnym. Woda zawierająca podwyższone ilości żelaza w czasie gotowania zmienia swoją barwę oraz staje się mętna, co wpływa na smak naszych potraw. Żelazo osadza się także na urządzeniach sanitarnych, tworząc na nich plamy, które następnie w trakcie prania przenoszone są na nasze ubrania. Stosowane przez naszą firmę odżelazianie wody ma na celu usunięcie z wody nadmiernej ilości żelaza poprzez przekształcenie rozpuszczonych w wodzie związków żelaza na ich formę trudno rozpuszczalną. Odżelazianie wody może odbywać się poprzez napowietrzanie i filtrację na złożach kwarcowych oraz katalitycznych lub bez napowietrzania na specjalistycznych złożach zeolitowych płukanych solanką. Nasze odżelaziacze/odmanganiacze charakteryzują się:

• Złożem o wysokiej wydajności utleniania żelaza i manganu

• Wydajnością oraz efektywnością

• Niskim kosztem eksploatacji

• Długoletnią eksploatacją złoża

• Automatycznym procesem płukania złoża

Warto pamiętać, że nasze urządzenia z powodów eksploatacyjnych tracą swoje właściwości, dlatego niezbędne jest ich okresowe serwisowanie.

ODWRÓCONA OSMOZA

Odwrócona osmoza (filtrowanie wody) jest to proces oddzielania wody od znajdujących się w niej związków chemicznych. Polega on na przepuszczaniu pod wysokim ciśnieniem wstępnie przefiltrowanej wody przez specjalną błonę półprzepuszczalną – membranę osmotyczną, w wyniku czego następuje przepływ wody w kierunku odwrotnym do naturalnego. Dzięki metodzie filtracji membranowej po jednej stronie otrzymujemy permeat, czyli wodę oczyszczoną, natomiast po drugiej koncentrat – wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne oraz biologiczne. Urządzenia służące odwróconej osmozie, czyli przemysłowe stacje odwróconej osmozy, posiadają określone podzespoły (zawory odcinające, zawory zwrotne, elektromagnetyczne), a także konkretne przyrządy pomiarowe (manometry, rotametry, konduktometr). Wszystko to składa się na takie filtrowanie wody. Urządzenia tego typu montowane są zazwyczaj na stalowej ramie, a w przypadku małych wydajności, na tablicy do powieszenia na ścianie. W celu tłoczenia wody do membran stosowane są wysokociśnieniowe pompy, najczęściej wykonane z brązu lub ze stali szlachetnej. Warto pamiętać, że nasze urządzenia z powodów eksploatacyjnych tracą swoje właściwości, dlatego niezbędne jest ich okresowe serwisowanie.

DEMINERALIZACJA

Demineralizacja wody to proces polegający na usunięciu rozpuszczonych w wodzie wszelkich kationów oraz anionów. Pozwala to na uzyskanie wody o znacznym stopniu czystości, niektóre gałęzie przemysłu wymagają bowiem całkowicie zdemineralizowanej – przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny czy spożywczy. Demineralizację przeprowadza się w ramach procesu odwróconej osmozy, destylacji, wymiany jonowej, EDI w specjalistycznych stacjach demineralizacji wody. Dobór określonej metody zależy w głównej mierze od ogólnej zawartości soli (TDS - total dissolved solids), zapotrzebowania na wodę oraz oczekiwanej jakości wody po stacji demi. Wielkością, która stosowana jest w ramach pomiaru stopnia odsolenia (zdemineralizowania) wody jest przewodność elektryczna wody, która wyrażana jest w mikrosimensach. Najczęściej obecnie stosowaną metodą służącą demineralizacji wody jest odwrócona osmoza z opcjonalnym modułem elektrodejonizacji EDI. Przygotowanie wody do procesu odwróconej osmozy polega na usunięciu z niej wszelkich substancji, które mogą zakłócić lub uniemożliwić prawidłowe działania membran z powodu ich zablokowania. Demineralizacja dokonuje się również w ramach wymiany jonowej, która polega na konwersji jonów w układzie dwóch kolumn: w jednej z nich następuje wymiana kationów na wodór pod wpływem działania kwaśnego kationitu, natomiast druga kolumna wypełniona jest zasadowym anionitem, który dokonuje wymiany anionów na jony wodorotlenowe. Taka rotacja dokonuje się w równoważnych ilościach i jest procesem odwracalnym. Tak przefiltrowana woda musi zostać następnie poddana procesowi regeneracji: kationit poddawany jest regeneracji 6% roztworem kwasu solnego HCI, natomiast na anionit działa 4,6% roztwór wodorotlenku sadowego NaOH. Oczyszczona w procesie demineralizacji woda nie zawiera żadnych związków soli. Wytwarzają się natomiast w równoznacznej ilości jony wodorotlenowe oraz wodorowe, które w efekcie tworzą cząsteczki wody. Warto pamiętać, że nasze urządzenia z powodów eksploatacyjnych tracą swoje właściwości, dlatego niezbędne jest ich okresowe serwisowanie.

STERYLIZACJA UV

Sterylizacja jest to proces technologiczny, który ma na celu usunięcie z wody mikroorganizmów za pomocą promieni ultrafioletowych. Światło ultrafioletowe to nic innego jak promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 100-400 nm. Jest to zakres światła niewidzialnego składający się z trzech przedziałów UV-A, UV-B, UV-C. Metoda ta dotyczy promieniowania o długości fali 200 do 280 nm, a w szczególności od 254 do 265nm (pasmo UV-C). Promienie UV zmieniają strukturę głównie kwasów nukleinowych, dlatego wnikając w DNA mikroorganizmów, powodują w nich zmiany, które uniemożliwiają ich odtworzenie, a w końcu przyczyniają się do ich likwidacji. Efektywność oczyszczania wody promieniami ultrafioletowymi zależy od skażenia mikrobiologicznego wody poddawanej uzdatnianiu. Zwykle określana jest ona dla bakterii wskaźnikowych, czyli dla Escherichia Coli (E. coli). Dla uzyskania wody pitnej w wodociągach najczęściej przyjmuje się skuteczność dla E. coli na poziomie 99,9%. Sterylizatory naszej firmy:

• Prawie 100% skuteczność w oczyszczaniu wody

• Brak jakichkolwiek kłopotliwych produktów podezynfekcyjnych

• 7-letnia gwarancja na naszą komorę naświetlania

• Komora wykonana z materiału odpornego na działanie korozji

• Brak wpływu promieni UV na smak i zapach wody

• Wymienne osłony kwarcowe

• Długoletnia eksploatacja promiennika UV sięgająca aż 1 roku

• Alarm informujący o zakłóceniach w działaniu promiennika Chcąc odpowiednio dobrać urządzenie UV do pomieszczenia należy wziąć pod uwagę:

• Przepływ wody mierzony w jednostkach m3/h

• Temperaturę oraz określone ciśnienie wody

• Możliwości powierzchniowe pomieszczenia

• Poziom transmisji światła UV – przejrzystość wody

• Dopuszczalny i możliwy spadek ciśnienia wody

Budowa i specyfika działania urządzenia UV: Części składowe urządzenia UV to komora naświetlania oraz lampy UV umieszczone w jej wnętrzu. Ilość lamp jest różna i może się wahać do kilku do kilkunastu. Woda w takim urządzeniu przepływa obok lamp, który moc szacuje się w granicach 20-120W. Ich żywotność to około 4000- 10000 godzin. Lampy takie umożliwiają przypływ wody w granicach 0,1 do 50 m3/h. Dzięki odpowiedniej grubości warstwy cieczy, która poddawana jest uzdatnianiu możliwe jest efektywne przenikanie promieni ultrafioletowych. Woda dopływa do urządzenia oczyszczającego króćcem dopływowym, a następnie po jej naświetleniu odpływa króćcem wypływowym. W środkowej części tego urządzenia znajduje się czujnik pomiarowy, który określa poziom promieniowania. Skuteczność urządzenia jest dodatkowo osiągana poprzez montownie specjalnych systemów, które w sposób mechaniczny usuwają gromadzący się osad z osłonowych rur kwarcowych w czasie pracy urządzenia. Warto pamiętać, że nasze urządzenia z powodów eksploatacyjnych tracą swoje właściwości, dlatego niezbędne jest ich okresowe serwisowanie.

DOZOWANIE I POMIAR

Dozowanie preparatów chemicznych i pomiar wody Dozowanie jest to proces mający na celu poprawę parametrów wody. Dzięki tej metodzie uzdatniania zależnie od przeznaczenia wody możliwe jest uzyskanie określonych wymagań, które musi spełniać. Metoda ta służy nie tylko nadaniu określonych parametrów fizykochemicznych, ale stosowana jest również w celu dezynfekcji wody. Dawkowanie preparatów odbywa się za pomocą specjalnych stacji dozujących. W ich skład wchodzą poszczególne podzespoły: pompa dozująca, zbiornik roztworowy, przewody doprowadzające, inżektor wtryskowy, zawory stopowe, suchobieg pompy. Stosujemy pompy dozujące takich producentów jak: Grundfos, Prominent, Etatron. W naszej ofercie znajdą Państwo przyrządy służące kontroli oraz pomiarowi wielkości Ph, Redox, przewodności oraz zawartości wolnego chloru. Oprócz tego urządzenia te kontrolują strumień przepływu i strumień objętości. Charakteryzują się:

• Jakością wykonania na najwyższym poziomie

• Dokładnością oraz precyzyjnością

• Przystępną obsługą i oprogramowaniem

• Spełniają wszelkie normy CE Współczynnik pH wody – skala pH to ilościowa skala mierzącą kwasowość i zasadowość roztworów wodnych związków chemicznych.

Skala taka oparta jest w głównej mierze na aktywności i stężeniu jonów hydronowych w roztworach wodnych. Utrzymanie odpowiedniego poziomu kwasowo-zasadowego wody wpływa na prawidłowy przebieg większości procesów zachodzących w organizmie człowieka. Optymalny przedział pH waha się pomiędzy 7,35 – 7,45, niestety większość spożywanych przez nas produktów posiada poziom pH o wiele niższy, niż przyjęty poziom 7 pH, przypisany chemicznie czystej wodzie. Potencjał REDOX – to międzynarodowa nazwa dla potencjału regenerująco-utleniającego płynów, także wody. Im niższy jest wskaźnik REDOX (poziom minusowy, od - 200 mV do -600, czy -900 mV) tym woda posiada więcej właściwości regenerujących. Im zaś wyższy (+ 200 mV do +400, czy też +600 mV), tym właściwości te mają bardziej charakter utleniający, a więc szkodliwy dla zdrowia człowieka. Woda o właściwościach utleniających jest niebezpieczna dla życia człowieka, ponieważ odpowiada za tworzenie się wolnych rodników, które na swojej powierzchni posiadają aktywny elektron utleniający białka, kwasy nukleinowe oraz związki budujące błonę komórkową. Chlor – to pierwiastek chemiczny, który jest silnym utleniaczem oraz środkiem służącym dezynfekcji. Dlatego stosowany jest w ramach procesów uzdatniania wody na ich końcowym etapie, gdzie w ramach reakcji gazowego chloru z wodą tworzy się kwas chlorowy, który posiada silne właściwości dezynfekcyjne. Źle oczyszczona woda posiada natomiast związki chloroformu, który jest efektem ubocznym chlorowania wody. Chlor skutecznie zabija biologiczne patogeny czy bakterie coli. Zapobiega również rozwojowi bakterii w wodociągowych sieciach oraz gwarantuje utrzymanie właściwości sanitarnych wody. Przewodnictwo – w wodzie znajdują się związki soli nieorganicznych, które dodatkowo wzbogacone są w dodatnio naładowane kationy i ujemne aniony, które po odpowiednim przyłożeniu napięcia będą przewodzić prąd. Im więcej w wodzie znajduje się aktywnych jonów, tym prąd ten będzie większy, a zatem większe przewodnictwo i zarazem mniejsza rezystywność. Proces pomiaru przewodnictwa wykonywany jest w sposób automatyczny przez specjalne mierniki przewodnictwa – jako istotne dla dokładności pomiaru. Warto pamiętać, że nasze urządzenia z powodów eksploatacyjnych tracą swoje właściwości, dlatego niezbędne jest ich okresowe serwisowanie.

Partnerzy

Kontakt

lokacjaul. Jana Kochanowskiego 20
05-120 Legionowo

telefon+48 502 204 250
+48 000 000 000

emailtomwater@tomwater.pl
Zobacz na mapie